Wiejscy artyści a przedstawiciele polskiej kultury i sztuki ludowej

(...) Udział sekretarza generalnego IOV Alexandra Veigla w XIX Festiwalu Kapel i Śpiewaków Lu­dowych był momentem przeło­mowym w rozwoju dalszych kon­taktów Sekretariatu Generalnego IOV z pracownikami kultury Lubelszczyzny zgrupowanymi wo­kół idei Festiwalu w Kazimierzu. Przegląd zespołów folklorystycznych oraz twórców indywidual­nych, rozmowy z uczestnikami Festiwalu i jego organizatorami oraz jurorami, udział w impre­zach towarzyszących Festiwalowi (seminarium folklorystyczne, tar­gi sztuki ludowej) przekonały A. Veigla o dużej oryginalności i du­żym bogactwie polskiej kultury ludowej, a co szczególnie okazało się ważne - o zachowaniu i pielęg­nowaniu jej treści i formy w natu­ralnym, autentycznym kształcie.
Te bowiem cechy kultury i sztuki ludowej są przez IOV szczególnie wysoko cenione, a małe autenty­czne zespoły folklorystyczne i in­dywidualni twórcy ludowi są przedmiotem szczególnego zainte­resowania i troski IOV. Pobyt A. Veigla na Festiwalu w Kazimierzu w czerwcu 1985 r. rozpoczął szerszą współpracę między IOV a przedstawicielami polskiej kultury i sztuki ludowej. Rozszerzona została wymiana polskich zespołów folklorystycz­nych z Austrią i krajami Europy Zachodniej. Wzrosła liczba zes­połów folklorystycznych z krajów zachodnich prezentujących swoją kulturę ludową w Polsce. W osta­tnich latach Festiwal w Kazimie­rzu gościł zespoły folklorystyczne z Austrii a ostatnio także z Ukra­iny i Litwy. W wyniku rozwijają­cych się kontaktów wzrastała w Polsce liczba indywidualnych i zbiorowych członów IOV.
Organi­zatorzy Festiwalu w Kazimierzu zostali zaproszeni do udziału w Światowym Festiwalu Folklorysty­cznym w Krems (Austria - sier­pień 1985). Z inicjatywy A. Veigla członkowie IOV w Polsce, któ­rych liczba w 1986 r. wzrosła do kilkudziesięciu, podjęli próbę two­rzenia Polskiej Sekcji IOV.
(fragm artykułu Mieczysława Marczuka, Polska Sekcja Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej i jej związki z Festiwalem Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą
z "Twórczości Ludowej" nr 3-4/1992)